Diğer Hizmetlerimiz

Menu

İletişim Formu

Formunuz gönderilmiştir! Size en kısa zamanda dönüş yapılacaktır...
Adınız-Soyadınız*
E-mail*
Telefon
Mesajınız*

  Gönder  

* Zorunlu alanlar

Diğer Hizmetlerimiz

Değerlendirme Raporları: Aşağıda özetlenebilen talepler doğrultusunda çeşitli raporların hazırlanması hizmeti sunulmaktadır.

1.Ürün veya hizmetlerin piyasalara sürülmesinden önce bu faaliyetlerin herhangi bir hakkın ihlali olup olmayacağına ilişkin değerlendirme raporlarının hazırlanması.

2.Patent, Faydalı Model, Marka, Endüstriyel Tasarım hakları ile ilgili hukuki eylemler öncesinde bu eylemleri yönlendirecek, teknik ve hukuki değerlendirmeleri içeren raporların hazırlanması

3.Mahkemelere ve/veya ilgili mercilere sunulmak üzere yazılı görüş hazırlanması, bilirkişi raporlarına karşı görüş hazırlanması


 Davaların Takibi :

1.Patent, Faydalı Model, Marka, Endüstriyel Tasarım hakları ile ilgili hükümsüzlük, ihlal, tespit, hak sahipliği davalarının yürütülmesi (İhlal olarak değerlendirilecek eylemlerin durdurulması ve önlenmesi amacıyla ihtarname hazırlanması ve/veya gelen ihtarlara cevap hazırlanması

2.Sonuçlanmış davaların kararlarının değerlendirilmesi ve/veya yüksek yargıda temyiz işlemlerinin yürütülmesi


Barkod İşlemleri: Barkod değişik kalınlıktaki dik çizgi ve boşluklardan oluşan ve verinin otomatik olarak ve hatasız bir biçimde başka bir ortama aktarılması için kullanılan uluslararası bir yöntemdir. Barkod ile stok kodu, seri numarası, personel kodu gibi bilgilerin gösterilmesi sağlanabilir. Bu bilgilerin bilgisayara klavye aracılığı ile girilmesi zaman alıcı ve yorucudur. Ayrıca bu yöntem pek sağlıklı da değildir, çünkü veriler girilirken hata yapılma olasılığı fazladır. Bu hata oranını ve harcanan zamanı azaltmak için barkodlar ve barkod okuyucular kullanılır.

Barkod, ürünün kodu veya ürün ile ilgili açıklamalar değil, sadece o ürüne ait bir referans numarası içermelidir. Bu referans numarası bilgisayara tanıtılır ve ürüne ait detaylı bilgiler bilgisayarda tutulur. Daha sonra bu referans numarası kullanılarak o ürüne ait bilgiye erişilir.
Barkod sistemi uluslararası bir sistem olduğu için, Türkiye’de kullanılan barkodlu ürünlerinizi tüm dünyaya ithal edebilir, satabilirsiniz.

Alan Adları Tescili:Alan adları; internet üzerinde kişisel ya da kurumsal web sitelerinin oluşturulmasını, alan adı ile erişilebilen bir sunucu çalıştırılmasını ve elektronik postaların gönderimi ile alımını sağlamakta olup, günümüz ticaret koşulları içerinde son derece önemli bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır.


Alan adı bir web sitesinin tanımlanması ve o siteye erişim amacıyla kullanılır. Kayıt altına alınmış haliyle alan adı pasif niteliktedir. Alan adının tahsisi ile ad üzerinde bir münhasırlık sağlanabilmekte, başkasının o alan adını kullanması engellenebilmektedir. 


Coğrafi İşaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Coğrafi işaretler, menşe adı ve mahreç işareti olarak ikiye ayrılmıştır.

Bir ürünün; coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanması, tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanması, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması durumunda "menşe adını" belirtir.

Bir ürünün; coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, veya bölgeden kaynaklanması, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş olması üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması, durumunda "mahreç işareti" göstergesini belirtir.

Coğrafi işarete konu ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları başvuru hakkına sahiptir.


Entegre Devre Topografyaları Başvuru ve Tescil İşlemleri: Uygulamadaki yasal düzenlemede entegre devre; içeriğinde en az aktif eleman, barındırması ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürün olarak tanımlanmıştır. Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren görünüm ise entegre devre topoğrafyasını oluşturmaktadır.

Bir entegre devre topoğrafyasının tescili için orijinal olma, yani tasarlayıcısının kendi fikri çabası sonucu ortaya çıkmış olması ve tasarım sırasında entegre devre üreticileri ve entegre devre topografyası tasarlayıcıları arasında bilinmemesi gerekmektedir. Bilinen elemanların ve ara bağlantıların düzenlenmesinden oluşan bir entegre devre topografyası bütün olarak ele alındığında, bir araya getirilmiş şekli bakımından orijinallik şartını taşıyorsa entegre devre topografyası korumasından yararlanmaktadır.

Entegre devre topoğrafyasına sağlanan korumanın başlangıcı; entegre devre topoğrafyasının, hak sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından, yurt içinde veya yurt dışında ilk kez ticari açıdan piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren iki yıl içinde başvurunun da yapılmış olması kaydıyla; sözü edilen piyasaya sürülme tarihi veya ticari açıdan piyasaya sürümün olmadığı hallerde, başvurunun yapıldığı tarihtir.

Koruma süresi, yukarıda belirtilen başlangıç tarihinden itibaren on yıl olup, bu süre onuncu takvim yılının bitiminde sona ermektedir.

Entegre devre sahibi tarafından hazırlanan,

-Entegre devrenin yerine getirdiği elektronik işlevleri tanımlayan bilgileri de içeren entegre devre topografyasının kopya veya net çizimlerin,

-Topografyanın veya topografyayı içeren ürünlerin satışında kullanılan isimlerine, entegre devre topografyasının diğer topografyalardan veya topografyayı içeren ürünlerden farklı özelliklerine yer verilen özetin sunulmasının ardından başvuru yapılmakta ve süreç takip edilmektedir.

Ayrıca, başvurularla ilgili devir, lisans, adres/unvan değişikliği, şirket birleşmesi, veraset ve intikal, nev'i değişikliği gibi her türlü değişiklik işlemleri de firmamızca yürütülmektedir.  


Eğitim:Sınaî Haklar mevzuatı, uygulamalar, sağladığı haklar konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti 


Tercüme Hizmetleri: Yurtdışında başvuruların yapılması ve/veya araştırma – inceleme sürecinde ilgili Ofislere iletilmek üzere tarifnamelerin yanı sıra mahkemelere sunulacak gerekli belge ve bilgilerin çevirisi


Logo/Amblem Tasarımı ve Kurumsal Kimlik Çalışmaları:Kurumsal kimlik, bir kurumun, şirket içi/şirket dışında duruşunu ve davranışlarını temsil etme biçimlerinin tümüne verilen addır. Günümüzde birçok kuruluş, artık toplam kalite anlayışını benimsemiş ve kurumsal bir stratejiyle kurumsallığını sunma çabası ve gayreti içine girmiştir. Kurumsal kimlik çalışması kapsamında verdiğimiz hizmetler;


Kurum içi;
* Amblem / Logotayp tasarımı
* Antetli kağıt tasarımı
* Devam kağıdı tasarımı
* Zarf tasarımı
* Kartvizit tasarımı
* Dosya tasarımı
* Bloknot tasarımı
* Haberleşme formları
* Kurum içi yönlendirmeleri
* Muhasebe dokümantasyonlarının tasarımı (Fatura, İrsaliye, Makbuz vb...)
* Şirket giyim ve davranış kuralları
* Dijital materyallerin tasarımı
* Kurumsal kimlik kullanım standartları kılavuzu

Kurum dışı;
* Araç / filo giydirme tasarımları
* Bina cephesi ve iç tasarımı
* Tanıtım materyalleri (Katalog, broşür, insert, kit vb...) tasarımı
* Gazete, dergi ve/veya diğer tanıtım materyalleri
* Kurumsal web projesi

Patent Marka ve Tasarım Tic. Ltd. Şti. © 2014
Tel: +90 312 446 0888 - Fax: +90 312 446 0818 gsm: +90 530 321 2713